Podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. dnia 28.06.2019r. przystąpiła do użytkowania kanalizacji sanitarnej w sołectwie Międzyświeć w rejonie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych. Tym samym zakończono realizację całej operacji pod tytułem „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby – Gmina Skoczów”.

Całkowita wartość projektu brutto – 4 844 646,33 zł

Całkowita wartość projektu netto – 3 938 736,86 zł

Dofinansowanie PROW – 1 987 981,00 zł

Wkład własny netto:

środki własne netto – 223 755,86 zł

finansowane z pożyczek  WFOŚiGW – 1 727 000,00 zł (pożyczką objęta była część zadania dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej o wartości  3 909 251,86 zł)

Inwestorem operacji i beneficjentem dofinansowania była Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. będąca w 100% własnością Gminy Skoczów.

Zadanie realizowane było dwuetapowo.  Pozyskane w/w środki pozwoliły na wybudowanie:

I etap – Ochaby Małe Lewobrzeżne, kanalizacja sanitarna grawitacyjno – ciśnieniowa o łącznej długości  5,91 km wraz z przepompownią ścieków przy ul. Dębowieckiej, oraz niewielki odcinek sieci wodociągowej w rejonie ul. Podbór w Ochabach Wielkich o długości 0,187 km. Realizacja 2018 rok.

II etap – od Wilamowic do Międzyświecia – cześć Zachodnia, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej  o długości 3,94 km oraz tłocznia ścieków przy ul. Promykowej. Realizacja w latach 2018 – 2019.

Łączna liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych wynosi 136 szt., przyłączy wodociągowych 2 szt.

Tłocznia ścieków przy ul. Promykowej w Międzyświeciu.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. została wyłączona

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w sołectwach Międzyświeć i Wilamowice

 

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w Międzyświeciu i Wilamowicach w rejonie ulic: Iskrzyczyńska, Blokowa, Cieszyńska, Promykowa i Malinowa. Spotkanie informacyjne dotyczące rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców terenów objętych inwestycją odbędzie się:

23.05.2018r. (środa ) o godz. 17.00  w sali Przedszkola Publicznego w Międzyświeciu przy ul. Malinowej 2.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 603 638 521.

Zobacz: mapa

Zobacz: wykaz planowanych podłączeń ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w sołectwach Międzyświeć i Wilamowice została wyłączona

Kanalizacja sanitarna obsłuży coraz większą powierzchnię Gminy Skoczów.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. prowadzi budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów. W roku 2018 równolegle prowadzone są dwa zadania, na realizację których pozyskano bezzwrotne dofinansowanie ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej.

Pierwsze zadanie trwa od 2017 roku i zakończy się w 2018 roku. Jest to budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wilamowice i Ochaby – część prawobrzeżna. Budowa tej kanalizacji jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koszty kwalifikowane w 60 % pokryje pożyczka o preferencyjnym oprocentowaniu, a w 40% bezzwrotna dotacja. Dzięki temu wybudowane zostanie 14,5 km kanalizacji sanitarnej, w tym ok. 11 km stanowić będą kanały grawitacyjne i ok. 3,5 km przewody tłoczne. Wykonane zostaną również dwie przepompownie sieciowe oraz tłocznia ścieków. Umożliwi to w pełni zautomatyzowany system do przetłaczania ścieków komunalnych z obu miejscowości do oczyszczalni w Skoczowie.

Drugie zadanie to kontynuacja budowy odcinków kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach pierwszego zadania opisanego wyżej. Roboty rozpoczęły się w marcu 2018 roku, a zakończą się w czerwcu 2019 roku. Nowe odcinki kanalizacji wybudowane zostaną w Ochabach Małych, po lewej stronie rzeki Wisły i drogi krajowej nr 81 oraz w sołectwie Międzyświeć, rejon Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych. To zadanie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020. 24 listopada 2017 roku Spółka podpisała z Województwem Śląskim  umowę o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Pozyskane środki stanowią bezzwrotną dotację. Pozostałe koszty inwestycji Spółka SKO-EKO pokryje ze środków własnych.

W ramach zadania w Ochabach Lewobrzeżnych wybudowane zostanie 5,9 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, oraz niewielki odcinek sieci wodociągowej
w rejonie ul. Podbór w Ochabach Wielkich o długości 0,2 km. W Ochabach budowa kanalizacji zakończy się w 2018 roku.

W Międzyświeciu, w rejonie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych, wybudowane zostanie kanał grawitacyjno – ciśnieniowy  o długości ok. 3,9 km oraz tłocznia ścieków. Rozpoczęcie budowy w Międzyświeciu planowane jest w lecie 2018, a zakończenie w czerwcu 2019r.

Łączna wartość realizowanych zadań kanalizacyjnych to 8,2 mln zł netto, w tym 3,5 mln zł to bezzwrotne dotacje oraz 2,5 mln zł to pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu. Pozostałe koszty poniesie Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. ze środków własnych. Do kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie ok. 250 budynków indywidualnych, z czego ok. 200 już w roku 2018. Dodatkowo do rozbudowanego systemu kanalizacji sanitarnej podłączone zostaną obiekty użyteczności publicznej, w tym: Przedszkola Publiczne w Ochabach i Międzyświeciu, Szkoła Podstawowa w Ochabach, Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu,  dwa budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochabach i Wilamowicach oraz Ludowy Klub Sportowy „Ochaby 96”.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Kanalizacja sanitarna obsłuży coraz większą powierzchnię Gminy Skoczów. została wyłączona

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W OCHABACH MAŁYCH.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w Ochabach Małych w rejonie ulic: Główna, Ludwika Krzempka, Dębowiecka, Działkowa, Młyńska, Urocza, Miłosna, Simoradzka.

Spotkanie informacyjne dotyczące rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców terenów objętych inwestycją odbędzie się:

23.02.2018r. (piątek) o godz. 17.00  w sali OSP w Ochabach przy
ul. Strażackiej 6

W razie pytań prosimy o kontakt  z działem gospodarki ściekowej  pod nr tel. : 603 638 521.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W OCHABACH MAŁYCH. została wyłączona

Podpisano umowę.

Miejska Spółka SKO-EKO sp.z o.o. w Skoczowie informuje, iż dnia 02.02.2018r. w siedzibie Spółki została podpisana umowa na realizację zadania pn.: ” Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby – Gmina Skoczów – z podziałem na 3 zadania” – ZADANIE 1.

Wykonawcą zadania została firma EKOINSTAL sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Przemysłowa 8.

Zakończenie robót planuje się na dzień 31.12.2018r.

Informacja o wyborze oferty dostępna na stronie bip.sko-eko.skoczow.pl w zakładce  Wyjaśnienia treści SIWZ.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podpisano umowę. została wyłączona

Pozyskano środki na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów.

Pozyskano środki na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej
w Gminie Skoczów.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. przystępuje do budowy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów. W okresie od wiosny 2018 do jesieni 2019 roku planowana jest kontynuacja budowy obecnie realizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w Ochabach, tym razem Lewobrzeżnych oraz w Wilamowicach i dalej doprowadzenie sieci do Międzyświecia – rejon Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych.

Zadanie dzieli się na dwa etapy:

I etap – Ochaby Lewobrzeżne, kanalizacja sanitarna o łącznej długości  5923 m wraz z przepompownią ścieków, oraz niewielki odcinek sieci wodociągowej w rejonie ul. Podbór w Ochabach Wielkich o długości 187 m. Rozpoczęcie budowy I etapu planowane jest wiosną 2018 roku, a zakończenie w grudniu 2018 roku.

II etap – od Wilamowic do Międzyświecia – cześć Zachodnia, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej  o długości 3920 m oraz tłocznia ścieków. Rozpoczęcie budowy II etapu  planowane jest w lecie 2018, a zakończenie w czerwcu 2019r.

Łączna liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych wynosi 136 szt.

Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020. 24 listopada 2017 roku Spółka podpisała z Województwem Śląskim  umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć, Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby – Gmina Skoczów”. Poziom pomocy finansowej z Funduszu wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji i stanowi bezzwrotną dotację. Pozostałe środki stanowią wkład własny Spółki SKO-EKO.

Spółka ogłosiła właśnie przetarg na budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej.

Po wyborze wykonawcy zadania, na początku przyszłego roku, zorganizowane zostaną spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych sołectw.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel ekologiczny – odbiór
i oczyszczenie ścieków ze zlokalizowanych w rejonie inwestycji budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Poza tym budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu korzystnie wpłynie na lokalny rozwój gospodarczy objętych operacją obszarów wiejskich, znacząco poprawi warunki życia poprzez poprawę czystości środowiska.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Pozyskano środki na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów. została wyłączona

Ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby – Gmina Skoczów – z podziałem na 3 zadania”

W dniu 29.11.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie bip.sko-eko.skoczow.pl zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przedmiocie: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołęctwie Ochaby – Gmina Skoczów – z podziałem na 3 zadania, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – EFRROW – na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów. Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby – Gmina Skoczów – z podziałem na 3 zadania” została wyłączona

Podpisano umowę o przyznaniu pomocy

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w dniu 24.11.2017r. podpisała z Województwem Śląskim umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podpisano umowę o przyznaniu pomocy została wyłączona