Obowiązek informacyjny dla uczestników projektu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Beneficjenta.

W związku z treścią art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35)  dalej: „Rozporządzenie 2016/679”, w odniesieniu do osób fizycznych, których dane osobowe zostały przekazane przez Samorząd Województwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku ze złożeniem wniosku o płatność na operacje w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „administratorem danych”) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
 2. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
 3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt 2 powyżej;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
 5. zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679, w celu realizacji zadań wynikających z art.1 pkt 1 w zw. z 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88), oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.. U. z 2020 r. poz. 232)lub rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z  2020 r. poz. 526 oraz z 2022 r. poz. 285) lub rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1230 z 2018 r. poz. 468 oraz z 2019 r. poz. 1704) lub rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu ” Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ((Dz. U. poz. 1737, z 2018 r. poz. 154 oraz z 2019 r. poz. 2282), – tj. w celu wypłaty przyznanej pomocy finansowej.
 6. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom wsparcia informatycznego;
 7. Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I.5, związanych z wypłatą przyznanej pomocy na operację w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym: w przypadku wypłaty pomocy – do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty końcowej (w tym okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji), w przypadku odmowy wypłaty całości albo części pomocy – przez okres jaki upłynie od wniesienia środka zaskarżenia oraz okres przewidziany na potrzeby archiwizacji. Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych.               
 8. Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenie 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane nieobowiązkowe), będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt I.5, w tym przez okres realizacji celów, o których mowa w części „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych” oraz w części „Zgoda osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie danych osobowych” poniżej lub do czasu jej wycofania;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679; w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych objętych zgodą oraz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Pani/Pana dane administrator danych uzyskał od: Samorządu Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samorząd Województwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Beneficjenta.

W związku z treścią z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127z  23.05.2018, str. 2 oraz  Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” Samorząd Województwa  informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „administratorem danych”), pozyskanych w związku z realizacją zadań o których mowa w pkt 4 poniżej jest:
 2. Samorząd Województwa  Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
 3. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@skaskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
 4. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się
  w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt 2 powyżej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
 6. Zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora  danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679, w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88), oraz rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 232) lub Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z  2020 r, poz.  oraz z 2022 r. poz. 285) lub Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1230 z 2018 r. poz. 468 oraz z 2019 r. poz. 1704) lub Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu ” Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1737, z 2018 r. poz. 154 oraz z 2019 r. poz. 2282),  – w celu wypłaty przyznanej pomocy finansowej i zwrotem pomocy finansowej, z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz z wyjątkiem dokonywania płatności w ramach ww. typów operacji.
 7. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obwiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, min. dostawcom wsparcia informatycznego.
 8. Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia  2016/679 będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. II.5, związanych z wypłatą przyznanej pomocy na poszczególne typy operacji  realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym:
 9. w przypadku wypłaty pomocy – do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty końcowej (w tym okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji),
 10. w przypadku odmowy wypłaty całości albo części pomocy –  przez okres jaki upłynie od wniesienia środka zaskarżenia oraz okres przewidziany na potrzeby archiwizacji.
 11. Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych;
 12. Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenie 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane nieobowiązkowe), będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 5, w tym przez okres realizacji celów, o których mowa w części „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych” oraz w części „Zgoda osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie danych osobowych” poniżej lub do czasu jej wycofania;
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych objętych zgodą oraz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 14. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 15. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w niniejszym wniosku o płatność wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania tych danych będzie dwukrotne wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku o płatność; następnie wniosek o płatność zostanie rozpatrzony w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany.
Print Friendly, PDF & Email