Kanalizacja sanitarna obsłuży coraz większą powierzchnię Gminy Skoczów.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. prowadzi budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów. W roku 2018 równolegle prowadzone są dwa zadania, na realizację których pozyskano bezzwrotne dofinansowanie ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej.

Pierwsze zadanie trwa od 2017 roku i zakończy się w 2018 roku. Jest to budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wilamowice i Ochaby – część prawobrzeżna. Budowa tej kanalizacji jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koszty kwalifikowane w 60 % pokryje pożyczka o preferencyjnym oprocentowaniu, a w 40% bezzwrotna dotacja. Dzięki temu wybudowane zostanie 14,5 km kanalizacji sanitarnej, w tym ok. 11 km stanowić będą kanały grawitacyjne i ok. 3,5 km przewody tłoczne. Wykonane zostaną również dwie przepompownie sieciowe oraz tłocznia ścieków. Umożliwi to w pełni zautomatyzowany system do przetłaczania ścieków komunalnych z obu miejscowości do oczyszczalni w Skoczowie.

Drugie zadanie to kontynuacja budowy odcinków kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach pierwszego zadania opisanego wyżej. Roboty rozpoczęły się w marcu 2018 roku, a zakończą się w czerwcu 2019 roku. Nowe odcinki kanalizacji wybudowane zostaną w Ochabach Małych, po lewej stronie rzeki Wisły i drogi krajowej nr 81 oraz w sołectwie Międzyświeć, rejon Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych. To zadanie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020. 24 listopada 2017 roku Spółka podpisała z Województwem Śląskim  umowę o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Pozyskane środki stanowią bezzwrotną dotację. Pozostałe koszty inwestycji Spółka SKO-EKO pokryje ze środków własnych.

W ramach zadania w Ochabach Lewobrzeżnych wybudowane zostanie 5,9 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, oraz niewielki odcinek sieci wodociągowej
w rejonie ul. Podbór w Ochabach Wielkich o długości 0,2 km. W Ochabach budowa kanalizacji zakończy się w 2018 roku.

W Międzyświeciu, w rejonie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych, wybudowane zostanie kanał grawitacyjno – ciśnieniowy  o długości ok. 3,9 km oraz tłocznia ścieków. Rozpoczęcie budowy w Międzyświeciu planowane jest w lecie 2018, a zakończenie w czerwcu 2019r.

Łączna wartość realizowanych zadań kanalizacyjnych to 8,2 mln zł netto, w tym 3,5 mln zł to bezzwrotne dotacje oraz 2,5 mln zł to pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu. Pozostałe koszty poniesie Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. ze środków własnych. Do kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie ok. 250 budynków indywidualnych, z czego ok. 200 już w roku 2018. Dodatkowo do rozbudowanego systemu kanalizacji sanitarnej podłączone zostaną obiekty użyteczności publicznej, w tym: Przedszkola Publiczne w Ochabach i Międzyświeciu, Szkoła Podstawowa w Ochabach, Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu,  dwa budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochabach i Wilamowicach oraz Ludowy Klub Sportowy „Ochaby 96”.

Print Friendly, PDF & Email
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.