Ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby – Gmina Skoczów – z podziałem na 3 zadania”

W dniu 29.11.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie bip.sko-eko.skoczow.pl zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przedmiocie: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołęctwie Ochaby – Gmina Skoczów – z podziałem na 3 zadania, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – EFRROW – na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów. Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Print Friendly, PDF & Email
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.